چهارشنبه, 06 مهر,1401
 

پروژه های عمرانی منطقه چهار شهرداری اهواز در سال ۱۳۹۴
 
 
پروژه های عمرانی منطقه چهار شهرداری اهواز در سال ۱۳۹۴

محل اجرا

مشخصات پروژه

فصل عمراني 

ميزان پيشرفت فيزيكي 

منبع تأمين اعتبار

اعتبار هزينه شده

كل اعتبار

عنوان پروژه

رديف 

ساير

ملي

استاني

در سطح منطقه

كفپوش گذاري

ابنيه

% ۳۰

+

 

 

۲۹۸, ۰۴۱, ۵۸۰

۲, ۳۷۱, ۵۰۸, ۴۰۵

پياده رو سازي سطح منطقه

۱

پرديس

جدول گذاري و پياده رو سازي وپياده روسازي و بتن ريزي و فنس

ابنيه

% ۸۰

+

 

 

۷۹۴, ۸۳۴, ۲۳۳

۲, ۱۲۰, ۰۳۶, ۶۰۵

احداث زمين ورزشي در كوي سبزيكاري

۲

گلستان

كفپوش گذاري

ابنيه

% ۶۰

+

 

 

۹۴۶, ۴۷۷, ۸۵۷

۲, ۶۵۰, ۰۴۰, ۵۲۵

مسطح سازي پياده رو خيابان فروردين

۳

نهضت آباد

كانال كني و لوله گذاري احداث منهول

آب و فاضلاب 

% ۷۰

+

 

 

۱, ۴۳۱, ۵۷۴, ۷۶۶

۲, ۱۲۵, ۸۹۸, ۱۲۲

احداث كانال در پارك بانوان

۴

سطح منطقه

تخريب و برچيدن و پي ريزي و تراز كردن

ابنيه 

% ۴۰

+

 

 

۲۹۶, ۷۸۴, ۶۹۲

۱, ۷۸۰, ۰۱۶, ۱۲۸

همسان سازي درب منهولها

۵

گلستان

مسقف سازي

ابنيه 

% ۸۰

+

 

 

۴۰۵, ۵۵۵, ۳۰۹

۲, ۱۲۰, ۰۳۶, ۶۰۵

احداث زمين ورزشي در اتوبان گلستان نبش گلدسته

۶

نهضت آباد

بتن ريزي و پياده رو سازي

ابنيه 

% ۷۵

+

 

 

۸, ۵۱۴, ۶۳۵, ۷۵۰

۱۷, ۸۰۴, ۶۴۷, ۵۴۶

بدنه سازي ميدان در لشكر آباد

۷

نهضت آباد

خاكبرداري و خاك ريزي و زير اساس و اساس و احداث كانال

راه و باند

% ۷۰

+

 

 

۳۹۱, ۱۳۶, ۱۸۱

۱, ۹۷۳, ۵۵۶, ۰۴۴

زمين ورزشي ميدان نهضت آباد

۸

خبينه

پي كني و بتن ريزي و نصب تاسيسات پمپ  

راه و باند 

% ۷۰

+

 

 

۵, ۲۹۰, ۱۰۹, ۴۷۶

۹, ۹۲۲, ۰۰۶, ۱۴۲

زير سازي و احداث جوي روباز در منطقه خبينه

۹

جاده ساحلي

خاك برداري و خاك ريزي كوپال و بيس

ابنيه و آب وفاضلاب 

% ۳۰

+

 

 

_____________

۵, ۳۷۰, ۳۸۶, ۸۱۹

احداث ايستگاه پمپاز آب خام در جنب پل پنجم

۱۰

كوي علوي

خاك برداري و خاك ريزي كوپال و بيس

راه و باند 

% ۱۰۰

+

 

 

۱۲, ۲۹۹, ۹۳۴, ۶۳۵

۱۲, ۸۴۰, ۰۹۲, ۳۵۷

زير سازي و آسفالت خيابان دسترسي بازارچه فردوس

۱۱

پرديس

خاك برداري و خاك ريزي كوپال و بيس

راه و باند

% ۱۰۰

+

 

 

۵, ۲۱۸, ۶۰۳, ۰۰۰

۵, ۷۱۴, ۶۳۸, ۶۷۱

زير سازي خيابانهاي منطقه پرديس

۱۲

گلستان

خاك برداري و خاكريزي كوپال و بيس

راه و باند

% ۱۰۰

+

 

 

۸, ۳۳۳, ۰۰۰, ۰۰۰

۸, ۳۳۳, ۴۶۰, ۹۲۰

زيرسازي خيابان مخصوص

۱۳

نهضت آباد

تخريب و برچيدن جدول گذاري و كفپوش

ابنيه 

% ۴۰

+

 

 

____________

۸, ۱۹۶, ۲۲۳, ۸۹۵

بهسازي پياده رو خيابان انوشه

۱۴

پرديس ونهضت آباد

اجراي چمن مصنوعي

ابنيه 

% ۵۰

+

 

 

۹۰۳, ۳۸۴, ۰۹۰

۱, ۷۹۹, ۹۹۸, ۲۰۰

تهيه و اجراي چمن مصنوعي زمينهاي گلبهار و كوي نهضت آباد

۱۵

شهرك دانشگاه و بهارستان و نورد و گلستان

تخريب و زيرسازي و جدول گذاري

ابنيه

% ۶۰

+

 

 

۵۸۳, ۲۱۰, ۴۸۱

۱, ۰۲۱, ۷۶۹, ۶۸۰

جدول گذاري و تعويض جدول فرسوده شهرك دانشگاه و بهارستان و نورد و گلستان

۱۶

سطح منطقه

خاك برداري و جدول گذاري و كفپوش گذاري

ابنيه

% ۵۵

+

 

 

____________

____________

پياده رو سازي در سطح منطقه

۱۷

گلستان

تخريب و جدول گذاري و كفپوش گذاري

ابنيه

% ۱۵

+

 

 

____________

۲۹۲, ۰۷۶, ۲۵۶

پياده رو سازي خيابان فروردين

۱۸

بوستان

اصلاح هندسي جدول گذاري و زيرسازي آسفالت

راه و باند

% ۸۰

+

 

 

۲, ۹۶۴, ۹۸۲, ۸۳۷

۳, ۴۹۳, ۵۷۷, ۴۱۹

زير سازي و تغيير بلوارساحلي پارك شقايق

۱۹

شهرك برق

بتن ريزي و روشنايي و كفپوش گذاري

ابنيه

% ۵

+

 

 

____________

________

احداث زمين ورزشي در كوي شهرك برق

۲۰