چهارشنبه, 06 مهر,1401
 
پروژه های عمرانی منطقه هفت شهرداری اهواز در سال ۱۳۹۴
رديف  عنوان پروژه كل اعتبار  اعتبار هزينه شده منبع تامين اعتبار ميزان اشتغال زايي (نفر) ميزان پيشرفت فيزيكي فصل عمراني مشخصات پروژه محل اجرا
استاني  ملي  ساير
۱ بهسازي و بازسازي مهمانسراي ۳۵۸نفت ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰     * ۱۵ ۱۰۰%   تعمير و بازسازي كوي فدائيان اسلام
۲ بهسازي ميدان انتهايي كوي فدائيان اسلام ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰     * ۱۰ ۵۰%   تعمير و بازسازي كوي فدائيان اسلام
۳ ترميم پياده روهاي حصيرآباد ۲,۲۵۴,۰۰۰,۴۵۷ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰     * ۱۰ ۱۰%   5000 m2 حصيرآباد
۴ احداث سراي محله كوي رمضان ۲۵,۹۰۵,۶۴۹,۷۵۷ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     * ۵۰ ۲۴%   5000m2 كوي رمضان
۵ ترميم نوار حفاري در سطح منطقه 7 ۳,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰     * ۱۰ ۱۰۰%   5000m2 حصيرآباد و منبع آب
۶ ترميم سطوح آسفالتي كوي آل صافي ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰     * ۱۰ ۱۰۰%   1400m2 كوي طالقاني
۷ ترميم و بازسازي زمين ورزشي خيابان علامه ۶۸۷,۴۱۹,۸۷۲ ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰     * ۱۰ ۱۰۰%   800m2 علامه
۸ پياده رو سازي و كفپوش گذاري خيابان انصار و مهاجرين ۳,۴۹۲,۲۹۹,۹۰۴ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     * ۱۰ ۱۵%   6700m2 سپيدار
۹ احداث زمين ورزشي عامري ۲,۱۱۴,۴۲۱,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     * ۱۵ ۱۰۰%   1104m2 بلوار ساحلي
۱۰ زمين ورزشي سلطاني منش ۱,۹۸۵,۷۱۷,۰۰۰ ۹۴۶,۳۵۳,۶۴۰     * ۱۵ ۶۰%   1104m2 سلطاني منش
۱۱ احداث زمين ورزشي منبع آب ۲,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰     * ۱۵ ۹۵%   1100m2 منبع آب
جمع   
۴۵,۰۲۷,۵۰۷,۹۹۰ ۲۰,۰۳۶,۳۵۳,۶۴۰       ۱۷۰