چهارشنبه, 06 مهر,1401
 
معرفی پروژه های عمرانی منطقه شش شهرداری اهواز در سال ۱۳۹۴
رديف عنوان پروژه  کل اعتبار  اعتبار هزینه شده  منبع تامین اعتبا ر  میزان اشتغال زایی میزان پیشرفت فیزیکی  فصل عمرانی  مشخصات پروژه  محل اجرا 
استانی  ملی  سایر
۱ بهسازی و آسفالت سطح منطقه  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     * ۳۰ ۸۰ عمرانی  جاری شهرداری  مساحت انجام شده آسفالت از ابتدای سال ۹۴، ۱۰۰۰۰۰متر مربع   انجام شد .  سطح منطقه
۲ زیر سازی تاحد لایه اساس کوی سیاحی  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     * ۲۵ ۸۰ عمرانی  جاری شهرداری  زیرسازی ۵۳۰۰۰متر مربع  -   جوی  روباز ۴۰۰۰ متر طول  انجام شد. کوی سیاحی
۳ احداث میدان شهید علی هاشمی در ورودی عین دو ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     * ۱۳ ۹۰ عمرانی  جاری شهرداری   خاکبرداری ۱۰۰۰متر مکعب - خاکریزی۴۵۰۰ مکعب-جدول گذاری ۳۵۰ متر طول  انجام شد . عین دو 
۴ تکمیل زیرسازی تاحد لایه اساس و جوی روباز  عین دو  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     * ۱۷ ۸۰ عمرانی  جاری شهرداری  خاکبرداری ۱۰۰۰۰متر مکعب -احداث جوی روباز ۱۰۰۰متر طول -زیرسازی ۳۵۰۰۰متر مربع  انجام شد . عین دو 
۵ تکمیل جاده کمربندی ملاشیه  ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -     * ۱۰ ۵۰ عمرانی  جاری شهرداری  جدول گذاری۸۰۰ متر طول -زیرسازی ۶۰۰۰متر مربع  انجام شد . کوی ملاشیه 
۶ خاکبرداری وخاکریزی نباتی  واحداث فضای سبز جاده اهواز - حمیدیه( فاز دوم پارک ثامن ) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -     * ۴۵ ۳۰ عمرانی  جاری شهرداری  خاکریزی نباتی ۴۰۰۰متر مکعب انجام شد.   جاده اهواز -حمیدیه
۷ جدول گذاری و لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی مناطق عین دو -گلدشت -سلیم آباد -گلبهار ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -     * ۲۸ ۲۰ عمرانی  جاری شهرداری  احداث جوی روباز   بار متراژ ۲۰۰متر طول اجراشد . عین دو -سلیم آباد  - گلدشت 
۸ زیر سازی تاحد لایه بیس معابر خاکی کوی سادات  و تکمیل فرعی  های آن در منطقه شش  ۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -     * ۳۹ ۷۰ عمرانی  جاری شهرداری  خاکبرداری ۵۱۰۰۰متر مکعب -احداث جوی روباز 1600  متر طول انجام شد که زیرسازی مورد نیاز پروژه 40000 متر مربع میباشد.  کوی سادات
۹ احداث جوی روباز و زیر سازی تا حد لایه  اساس خیابا ن ارتباطی دوم سلیم آباد  ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -     * ۱۴ ۷۰ عمرانی  جاری شهرداری  خاکبرداری ۱۳۰۰۰متر مکعب -احداث جوی روباز ۱۵۰۰متر طول -خاکریزی  ۴۰۰۰متر مربع انجام شدکه  زیر سازی مورد نیاز پروژه  ۳۴۰۰۰ متر مربع میباشد .  کوی سلیم آباد 
۱۰ احداث جوی روباز و زیر سازی تا حد لایه   بیس معابر خاکی کوی گلدشت   ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -     * ۱۹ ۱۰ عمرانی  جاری شهرداری  زیرسازی موردنیاز ۴۰۰۰ متر مربع میباشد کوی گلدشت 
۱۱ احداث جوی روباز و زیر سازی تا حد لایه  بیس معابر خاکی کوی گلبهار (فاز دوم )  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -     * ۱۷ ۷۰ عمرانی  جاری شهرداری  احداث جوی روباز ۸۵۰ متر طول -خاکبرداری ۱۲۰۰۰متر مکعب که زیر سازی مورد نیاز  پروژه  ۳۰۰۰۰متر مربع  میباشد کوی گلبهار
۱۲ تعویض جداول فرسوده آیلند وسط خیابان انقلاب    ۲,۲۸۸,۹۶۲,۷۷۸ -     * ۱۰ ۷۵ عمرانی  جاری شهرداری  جدول گذاری  با متراژ ۱۸۰۰متر طول اجراشد . خیابان انقلاب
۱۳ زیر سازی و آسفالت دستی معابر کم عرض کوی مندلی وکروشات  ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ *     ۵ ۹۵ عمرانی استانداری   زیرسازی با مساحت۵۰۰۰متر مربع اجرا گردید. مندلی -کروشات
۱۴ زیر سازی تا حد لایه بیس معابر خاکی کوی زعفرانیه  ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ *     ۱۶ ۷۰ عمرانی استانداری   زیرسازی با مساحت ۳۱۰۰۰متر مربع اجرا گردید. کوی زعفرانیه
۱۵ جمع آوری و دفع آبهای سطحی باند کندروی شمالی 68 متری علوی در منطقه شش ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     * ۲۳ ۶۰ عمرانی  جاری شهرداری  احداث کانال جهت دفع آبهای سطحی به متراژ ۱۸۰۰ متر طول انجام گردید . کوی علوی 
۱۶ تکمیل زمین ورزشی پارک پرنیا واقع در خیابان الهادی  منطقه شش  ۳۷۲,۳۴۳,۹۵۱ -     * ۵ ۹۰ عمرانی  جاری شهرداری  ضدزنگ ، رنگ آمیزی  به مساحت ۵۰۰متر مربع و نرده گذاری به طول 240 متر مربع انجام گردید . کوی علوی 
۱۷ احداث سرای محله ای ملاشیه  ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     * ۱۸ ۲۰ عمرانی  جاری شهرداری  پی کنی ۷۸۰متر مکعب  انجام شد. کوی ملاشیه 
۱۸ نصب یک دستگاه ایستگاه مکانیزه    ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰     *     جاری    خیابان انقلاب حدفاصل چهاراه امیرکبیرشمالی  و چهاراه شیخ بها
۱۹ اصلاح هندسی سه راهی حمیدیه و ایجاد سایبان    ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰     *     جاری    سه راهی حمیدیه
۲۰ اصلاح هندسی و آیلند میانی بهمراه دو میدان    ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰     *       جاری    کوی علوی 
۲۱ نصب علایم ترافیکی    ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰     *     جاری     
۲۲ اجرای نقوش    ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰     *       جاری      
۲۳ نصب سرعتکاه    ۳۶۰,۰۰۰     *     جاری    ملاشیه و جاده اهواز خرمشهر