چهارشنبه, 06 مهر,1401
 
منطقه هشت شهرداری اهواز

محل اجرا

مشخصات پروژه

فصل عمرانی

پیشرفت فیزیکی(درصد)

منبع تامین اعتبار

اعتبار هزینه شده

کل اعتبار

عنوان پروژه

ردیف

سایر

ملی

استانی

کوی نبوت بلوار فنی و حرفه ای

زهکشی،جدولگذاری و پیاده روسازی-فضای سبز

۹۲-۹۳

۳۰

*

 

 

---

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

احداث پارک ارکیده دو در منطقه هشت

۱

دو طرف بلوار دعبل کوی صادقیه

زیرسازی و کفپوش گذاری پیاده رو

۹۲-۹۳

۹۰

*

 

 

---

۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پیاده رو سازی بلوار دعبل خزاعی

۲

کوی سیصد دستگاه بلوار نصر

زیرسازی و بتن ریزی زمین جدولگذاری و پیاده رو سازی احداث فنس و روشنایی

۹۲-۹۳

۳۵

*

 

 

---

۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

احداث زمین ورزشی کوی سیصد دستگاه

۳

انتهای بلوار امام پشت فاز دو

زیرسازی و بتن ریزی زمین جدولگذاری و پیاده رو سازی احداث فنس و روشنایی

۹۲-۹۳

۱۵

*

 

 

---

۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

احداث زمین ورزشی انتهای بلوار امام

۴

بلوار دعبل خزاعی کوی صادقیه

جدولگذاری و پیاده روسازی و تعویض جداول فرسوده

۹۲-۹۳

۶۵

*

 

 

---

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول گذاری و تعویض جداول فرسوده در سطح منطقه

۵

حد فاصل پمپ بنزین تا میدان فردوس

زیرسازی باند شمالی و جدولگذاری آیلند و ضلع شمالی

۹۱-۹۲

۸۵

*

 

 

---

۳,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰

زیرسازی و جدول گذاری باند دوم بلوار سپهر

۶

بلوار امام،سپهر،کوی نبوت،باهنر و ...

قیرپاشی و آسفالت خیابانهای زیرسازی شده و روکش تعدادی از خیابانها

۹۲-۹۳

۱۰۰

*

 

 

---

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیر پاشی و آسفالت و روکش معابر سطح منطقه هشت

۷

 

در مرحله تامین اعتبار و انتخاب پیمانکار

۹۳

---

*

 

 

---

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لکه گیری و ترمیم سطوح آسفالتی نواحی یک و دو

۸

 

مرحله تهیه اسناد مناقصه

۹۳

---

*

 

 

---

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لکه گیری و ترمیم سطوح آسفالتی نواحی سه وچهار

۹

 

مرحله تهیه اسناد مناقصه

۹۳

---

*

 

 

---

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ترمیم نوارهای حفاری در سطح منطقه

۱۰

 

 

مرحله تامین اعتبار

۹۳

---

*

 

 

---

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول گذاری و تعویض جداول فرسوده در سطح منطقه

۱۱

 

مرحله تامین اعتبار

۹۳

---

*

 

 

---

۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

روکش آسفالت خیابانهای سطح منطقه

۱۲

 

 

مرحله تامین اعتبار

۹۳

---

*

 

 

---

۱۰,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

قیر پاشی وآسفالت خیابانهای زیرسازی شده

۱۳

 

 

مرحله تامین اعتبار

۹۳

---

*

 

 

---

۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

زیرسازی و جدولگذاری خیابانهای رسالت و صادقیه

۱۴

 

مرحله تامین اعتبار

۹۳

---

*

 

 

---

۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

زیرسازی و جدولگذاری خیابانهای وصال و کیوان

۱۵

 

مرحله تامین اعتبار

۹۳

---

*

 

 

---

۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

زیرسازی خیابانهای خاکی و معابر کم عرض متفرقه

۱۶

 

مرحله تامین اعتبار

۹۳

---

*

 

 

---

۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پیاده روسازی بلوار امام حد فاصل پل هاشمی تا سپهر

۱۷

 

 

مرحله تامین اعتبار

۹۳

---

*

 

 

---

۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

پیاده روسازی بلوار هجرت فاز دو

۱۸

 

مرحله تامین اعتبار

۹۳

---

*

 

 

---

۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پیاده روسازی باند شمالی و جنوبی بلوار سپهر

۱۹

 

 

مرحله تهیه اسناد مناقصه

۹۳

---

*

 

 

---

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پیاده روسازی بلوار سپاه و دعبل خزاعی

۲۰

 

 

مرحله تهیه اسناد و مناقصه

۹۳

---

*

 

 

---

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تکمیل پل عابر پیاده روبروی راه بند ایثار

۲۱

 

 

مرحله تهیه اسناد و مناقصه

۹۳

---

*

 

 

---

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تکمیل پل عابر پیاده روبروی ترمینال شرق

۲۲

 

 

مرحله تهیه اسناد و مناقصه

۹۳

---

*

 

 

---

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

احداث زمین ورزشی کوی ستایش

۲۳

 

 

مرحله تهیه نقشه ها و برآورد

۹۳

---

*

 

 

---

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تکمیل فرهنگسرای سعادت

۲۴

 

 

مرحله انتخاب پیمانکار

۹۳

---

*

 

 

---

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

احداث ساختمان اداری منطقه هشت

۲۵

 

 

مرحله تهیه اسناد  مناقصه و برآورد

۹۳

---

*

 

 

---

۱۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

لوله گذاری خیابانهای کوی مدرس

۲۶

 

 

مرحله تهیه اسناد  مناقصه و برآورد

۹۳

---

*

 

 

---

۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

همسان سازی دیچه های فاضلاب در سطح منطقه

۲۷

 

 

مرحله تهیه اسناد  مناقصه و برآورد

۹۳

---

*

 

 

---

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

احداث و تکمیل شبکه آب خام بلوار امام و فنی و حرفه ای

۲۸

 

 

مرحله تهیه نقشه ها و برآورد

۹۳

---

*

 

 

---

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اجرای انشعاب آب خام منطقه هشت پمپاژاز ایستگاه

۲۹

 

مرحله تهیه نقشه ها و برآورد

۹۳

---

*

 

 

---

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

احداث پارک انتهای بلوار امام

۳۰

 

 

مرحله تهیه نقشه ها و برآورد

۹۳

---

*

 

 

---

۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

احداث پارک کودک

۳۱

 

 

مرحله مطالعات و تهیه نقشه ها

۹۳

---

*

 

 

---

۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

احداث پارک کوهستانی رسالت

۳۲

 

 

مرحله تهیه اسناد  مناقصه و برآورد

۹۳

---

*

 

 

---

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

احداث فضای سبز بلوار صداقت شرقی

۳۳

 

مرحله تهیه اسناد  مناقصه و برآورد

۹۳

---

*

 

 

---

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بهسازی پارکهای محله ای در سطح منطقه

۳۴

 

 

مرحله تهیه اسناد  مناقصه و برآورد

۹۳

---

*

 

 

---

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اجرای چمن کاری بلوار امام

۳۵

 

 

مرحله تهیه اسناد  مناقصه و برآورد

۹۳

---

*

 

 

---

۲,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰

خاکریزی خاک نباتی در سطح منطقه

۳۶

 

 

مرحله تامین اعتبار

۹۳

---

*

 

 

---

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بهسازی آبنمای پارک شهداء

۳۷