چهارشنبه, 06 مهر,1401
 
منطقه سه شهرداری اهواز

رديف

عنوان پروژه

كل اعتبار

اعتبار هزينه شده

منبع تامين اعتبار

ميزان اشتغال زايي

ميزان پيشرفت فيزيكي

فصل عمراني

محل اجرا

استاني

ملي

ساير

۱

ترميم سطوح آسفالتي در محلات ناحيه ۱و۲

۶۰۰,۰۰۰

۰

 

 

x

۱۷

۰

بودجه جاري

سطح آسفالت محلات ناحيه ۱ و۲ خدمات شهري

۲

ترميم سطوح آسفالتي در محلات ناحيه ۳و۴

۶۰۰,۰۰۰

۰

 

 

x

۱۷

۰

بودجه جاري

سطح آسفالت محلات ناحيه ۳ و۴ خدمات شهري

۳

ترميم نوارهاي حفاري در محلات ناحيه۱و۲

۶۰۰,۰۰۰

۰

 

 

x

۱۱

۰

بودجه جاري

سطح آسفالت محلات ناحيه ۱ و۲ خدمات شهري

۴

ترميم نوارهاي حفاري در محلات ناحيه۳و۴

۶۰۰,۰۰۰

۰

 

 

x

۱۱

۰

بودجه جاري

سطح آسفالت محلات ناحيه ۱ و۲ خدمات شهري

۵

تكميل پروژه هاي تعويض جداول فرسوده و جدولگذاري معابر

۲,۳۷۵,۰۰۰

۰

 

 

x

۱۹

۰

بودجه جاري

جداول فرسوده سطح منطقه

۶

روكش آسفالت در كوي پاستوريزه

۲,۶۵۰,۰۰۰

۰

 

 

x

۱۲

۰

بودجه جاري

سطح ناحيه۴

۷

ترميم لايه اساس و آسفالت خيابانهاي زيرسازي شده در ناحيه۳

۲,۳۶۰,۰۰۰

۰

 

 

x

۱۵

۰

بودجه جاري

سطح ناحيه۳

۸

زيرسازي معابر تا حد لايه اساس

۳,۶۰۳,۰۰۰

۰

 

 

x

۱۵

۰

بودجه جاري

سطح منطقه

۹

 احداث جاده جنب پايانه سنگين شهرك آغاجاري

۴,۳۹۹,,۴۶۰

۰

 

 

x

۱۷

۰

بودجه جاري

جاده جنب شهرك آغاجاري

۱۰

پياده روسازي و جدولگذاري حدفاصل پل شهيد برون تا منازل شهرك شهيدعباسپور

۱,۰۴۰,۸۰۰

۰

 

 

x

۹

۰

بودجه جاري

حد فاصل پل برون تا منازل شهرك شهيدعباسپور

۱۱

پياده روسازي معابر در سطح ناحيه۳

۱,۰۱۹,۲۰۰

۰

 

 

x

۹

۰

بودجه جاري

جاده جنب شهرك آغاجاري

۱۲

اجرا، همسطح سازي و بهسازي پياده روها ، كفپوش گذاري،جدولگذاري و مناسب سازي معابر

۱,۱۰۰,۰۰۰

۰

 

 

x

۱۲

۰

بودجه جاري

دور پارك زيتون كارمندي

۱۳

اجرا، همسطح سازي و بهسازي پياده روها ، كفپوش گذاري،جدولگذاري و مناسب سازي معابر

۱,۱۰۰,۰۰۰

۰

 

 

x

۱۲

۰

بودجه جاري

خ اقبال كوي ملت

۱۴

همسطح سازي پياده روها در خيابان اصلي زيتون كارمندي

۶,۰۰۶,۰۰۰

۰

 

 

x

۹

۰

بودجه جاري

خ اصلي زيتون كارمندي

۱۵

احداث و تكميل پل هاي عابر پياده معمولي و مكانيزه در سطح منطقه

۴,۵۷۱,۰۰۰

۰

 

 

x

۱۵

۰

بودجه جاري

خيابان اقبال

۱۶

امتداد و تكميل پل هاي عابرپياده

۱,۰۰۰,۰۰۰

 

۰

 

 

x

۱۵

۰

بودجه جاري

خيابان اقبال

۱۷

امتداد و تكميل پل هاي عابرپياده

۱,۰۰۰,۰۰۰

 

۰

 

 

x

۱۵

۰

بودجه جاري

خيابان اقبال

۱۸

تكميل پروژه احداث ميدان و اصلاح هندسي مسير ورودي شمالي اهواز

۸۰۸,۰۰۰

۰

 

 

x

۲۱

۰

بودجه جاري

ورودي شمالي

۱۹

ساماندهي ورودي هاي شهر در سطح منطقه سه

۵,۰۰۰,۰۰۰

۰

 

 

x

۱۹

۰

بودجه جاري

ور.دي شمالي و غربي

۲۰

زمين ورزشي زوئيه

۱,۲۰۰,۰۰۰

۰

 

 

x

۱۷

۰

بودجه جاري

كوي آزادي

۲۱

احداث زمين ورزشي فرشيد۲

۱,۲۰۰,۰۰۰

۰

 

 

x

۱۷

۰

بودجه جاري

فضاي سبز خ فرشيد۲ مليراه

۲۲

احداث زمين ورزشي (چمن مصنوعي)

۳,۰۰۰,۰۰۰

۰

 

 

x

۱۹

۰

بودجه جاري

سطح منطقه

۲۳

احداث سراي محله و نگارخانه زيتون كارمندي

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۰

 

 

x

۲۳

۰

بودجه جاري

نبش خ فرهنگ زيتون كارمندي

۲۴

احداث سراي محله و نگارخانه جنب ميدان چهارشير

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۰

 

 

x

۲۳

۰

بودجه جاري

پشت خدمات شهري چهارشير

۲۵

احداث ساختمان ناحيه ۴ خدمات شهري-ناحيه ويژه

۴,۴۰۰,۰۰۰

 

۰

 

 

x

۲۵

۰

بودجه جاري

ورودي بلوار اصلي فرهنگيان جنب پارك

۲۶

بازسازي ساختمان ناحيه ۲ خدمات شهري

۶۰۰,۰۰۰

۰

 

 

x

۲۱

۰

بودجه جاري

جنب پاسگاه مليراه

۲۷

احداث سرويس بهداشتي ۶ چشمه جهت آقايان و بانوان در ابتداي جاده ساحلي فاز۳

۶۹۸,۵۰۰

۰

 

 

x

۲۳

۰

بودجه جاري

درابتداي جاده ساحلي فاز۳

۲۸

احداث سرويس بهداشتي ۶ چشمه جهت آقايان و بانوان در ابتداي جاده ساحلي فاز۳

۶۹۸,۵۰۰

۰

 

 

x

۲۳

۰

بودجه جاري

درابتداي جاده ساحلي فاز۳

۲۹

احداث آبخوري عمومي به همراه آبسردكن و تصفيه آب در ضلع غربي ميدان شهيد بندر

۲۵۰,۰۰۰

۰

 

 

x

۹

۰

بودجه جاري

در ضلع غربي ميدان شهيدبندر

۳۰

احداث آبخوري عمومي به همراه آبسردكن و تصفيه آب در فلكه چيتا

۲۵۰,۰۰۰

۰

 

 

x

۹

۰

بودجه جاري

فلكه چيتاي زيتون كارمندي