چهارشنبه, 06 مهر,1401
 
مطالعات

ردیف

عنوان پروژه

کل اعتبار

اعتبار
هزینه شده

منبع تامین اعتبار

میزان
پیشرفت فیزیکی

فصل عمرانی

محل اجرا

استانی

ملی

سایر

۱

مطالعات و طراحی پروژه های حوزه معاونت شهرسازی و معماری

۱۴,۵۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

------------

در حال بررسی

۲

مطالعات و طراحی شهری و بدنه سازی بلوار آیت ا.. بهبهانی

۲,۰۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

------------

در حال بررسی

۳

مطالعات طراحی شهری و بدنه سازی بلوار پاسداران

۳,۵۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

------------

در حال بررسی

۴

مطالعات طرح جامع راهبردی زیباسازی شهر اهواز

۱,۵۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

------------

در حال بررسی

۵

طرح جامع تبلیغات محیطی شهر اهواز

۱,۵۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

------------

در حال بررسی

۶

مطالعات سیما، منظر و مبلمان شهری خیابان زیتون

۱,۵۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

------------

در حال بررسی

۷

طراحی پارک موزه فرهنگ خوزستان

۱,۵۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

------------

در حال بررسی

۸

طراحی مرکز تفریحی و رفاهی کارکنان شهرداری اهواز

۱,۰۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

------------

در حال بررسی

۹

انجام ممیزی تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر

۱۴,۵۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

------------

در حال بررسی

 
اجرای پارک

ردیف

عنوان پروژه

کل اعتبار

اعتبار
هزینه شده

منبع تامین اعتبار

میزان
پیشرفت فیزیکی

فصل عمرانی

محل اجرا

استانی

ملی

سایر

۱

اجرای پارک موزه فرهنگ خوزستان

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

پائیز

در حال بررسی

۲

احداث پارک ایرانگردی

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

تابستان تا زمستان

در حال بررسی

 
روشنایی و نورپردازی

ردیف

عنوان پروژه

کل اعتبار

اعتبار
هزینه شده

منبع تامین اعتبار

میزان
پیشرفت فیزیکی

فصل عمرانی

محل اجرا

استانی

ملی

سایر

۱

نورپردازی پل سیاه

۲,۰۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

تابستان

پل سیاه

۲

نورپردازی مسجد اعظم

۳,۰۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

پائیز

فلکه پاداد- جنب پارک لاله

۳

نورپردازی پل جزیره

۴,۰۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

تابستان تا پائیز

پل سیاه

۴

نورپردازی پل سوم

۸,۰۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

تابستان

پل سوم

۵

نورپردازی دانشکده ادبیات

۵,۰۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

پائیز

امانیه- فلکه سه گوش-دانشکده ادبیات

۶

نورافشانی مراسمات ملی و مذهبی شامل خرید ریسه، لامپ و ...

۷,۵۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

کلیه فصول

سطح شهر

۷ نورپردازی مسجد آذربایجانی ها ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ --- --- *

۰

پائیز حدفاصل پیچ استادیوم و راهنمایی و رانندگی

 
کاشیکاری، نقاشی و رنگ آمیزی

ردیف

عنوان پروژه

کل اعتبار

اعتبار
هزینه شده

منبع تامین اعتبار

میزان
پیشرفت فیزیکی

فصل عمرانی

محل اجرا

استانی

ملی

سایر

۱

طراحی و اجرای کاشیکاری دیواره غربی پل سیاه

۱,۵۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

تابستان تا زمستان

پل سیاه

۲

طراحی و اجرای کاشیکاری در زیرگذر پل شهید هاشمی

۶,۰۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

تابستان تا زمستان

پل شهید هاشمی

۳

طراحی و کاشیکاری در زیرگذر پل پیچ استادیوم

۷,۵۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

تابستان تا زمستان

امانیه- پل پیچ استادیوم

۴

طراحی و اجرای کاشیکاری در دوسوی زیرگذر پل سوم

۳,۰۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

تابستان تا زمستان

پل سوم

۵

بدنه سازی و بهسازی بافت فرسوده(نقاشی دیواری)

۶,۰۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

تابستان تا زمستان

سطح شهر

۶

زدودن و رفع ناهنجاری های شهری و اجرای پروژه های کوچک شهری در سطح شهر

۴,۰۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

تابستان تا زمستان

سطح شهر

۷

ساماندهی نما و محیط پیرامونی مساجد

۵,۰۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

تابستان تا زمستان

سطح شهر

 
المان ها، آبنما و آثار حجمی

ردیف

عنوان پروژه

کل اعتبار

اعتبار
هزینه شده

منبع تامین اعتبار

میزان
پیشرفت فیزیکی

فصل عمرانی

محل اجرا

استانی

ملی

سایر

۱

ساخت و نصب و اجرای المان حجمی

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

تابستان تا زمستان

سطح شهر

۲

خرید و نصب پرچم جمهوری اسلامی(۷۰متری)
سه پایه

۳,۱۵۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

تابستان تا زمستان

سطح شهر

۳

خریدو نصب پرچم جمهوری اسلامی(۹متری)
المان های تزئینی

۳,۵۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

تابستان تا زمستان

سطح شهر

۴

ساخت و نصب و اجرای آبنماها
( ۱۶هکتاری و ۴۲ هکتاری)

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

---

---

*

۰

تابستان تا زمستان

پارک ۱۶ هکتاری-
پارک ۴۲ هکتاری

 
تابلوهای راهنمای معابر شهری

ردیف

عنوان پروژه

کل اعتبار

اعتبار
هزینه شده

منبع تامین اعتبار

میزان
پیشرفت فیزیکی

فصل عمرانی

محل اجرا

استانی

ملی

سایر

۱

ساماندهی، ساخت و نصب تابلوهای راهنمای معابر شهری(پایه دار)

۵.۷۰۰.۰۰۰

۰

---

---

*

۰

تابستان تا زمستان

سطح شهر

۲

ساماندهی، ساخت و نصب تابلوهای راهنمای معابر شهری( دیوارکوب)

۱.۲۷۵.۰۰۰

۰

---

---

*

۰

تابستان تا زمستان

سطح شهر