چهارشنبه, 06 مهر,1401
 
پارک ها و فضای سبز

رديف

عنوان پروژه

كل اعتبار

اعتبار هزينه شده

منبع تامين اعتبار

ميزان اشتغال زايي

ميزان پيشرفت فيزيكي

محل اجرا (منطقه)

۱

چمن کاری انتهای بلوار شهید فهمیده (روبروی  سازمان پارک ها)

۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰

استاني

ملي

ساير

۱۵

۱۰۰

۱

۲

احداث پارک لاله کیانشهر

۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۲,۴۱۸,۸۷۲,۳۸۷

 

 

x

۱۵

۹۵

۲

۳

احداث پارک ساحل غربی جنب  پل لوله

۱,۷۹۵,۶۱۵,۰۰۰

۴۵۰,۷۹۰,۹۳۵

 

 

x

۱۲

۱۰۰

۲

۴

بهسازی ایستگاههای آب خام

۲,۲۹۸,۵۵۹,۲۵۰

۱,۶۹۸,۸۷۲,۱۷۶

 

 

x

۱۰

۱۰۰

۲

۵

ترمیم خطوط GRP جهت انتقال آب از ایستگاه دغاغله

۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۱۱۰,۱۹۰,۷۹۲

 

 

x

۸

۶۵

۲

۶

تکمیل پارک کوی آغاجاری

۷۵۲,۵۲۱,۱۵۸

۰

 

 

x

۱۱

۹۰

۳

۷

تکمیل پارک کوی نیرو

۱,۹۰۳,۴۶۳,۰۱۸

۸۰۴,۶۶۳,۸۹۴

 

 

x

۱۳

۱۰۰

۳

۸

احداث پارک فرشید2 ( بهزادشهر)

۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۶۵۰,۰۰۰

 

 

x

۱۵

۹۵

۳

۹

بهسازی وتوسعه آب خام منطقه 3

۶,۵۳۱,۶۴۷,۹۶۵

۴,۲۴۶,۸۹۳,۵۴۸

 

 

x

۸

۸۰

۳

۱۰

تکمیل پارک بهاران(آب نیرو)

۷,۹۱۲,۹۲۸,۶۱۲

۷,۲۹۹,۰۲۲,۴۹۲

 

 

x

۱۱

۱۰۰

۴

۱۱

تکمیل پارک پردیس تقاطع گلزار

۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

x

۱۱

۸۰

۴

۱۲

بهسازی  و توسعه شبكه  آب خام

۱,۷۸۰,۰۴۸,۹۵۸

۶۱۶,۴۶۰,۳۱۹

 

 

x

۸

اجرای ماده ۴۸

۴

۱۳

عملیات چمن کاری انتهای بلوار کارگر شرقی جنب جاده ساحلی

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰

 

 

x

۷

۱۰۰

۴

۱۴

احداث فضای سبز بلوارگلستان حدفاصل میدان کودک تا ورودی پردیس

۳,۲۵۷,۳۸۹,۴۵۰

۳,۱۷۴,۸۶۷,۷۲۲

 

 

x

۶

۱۰۰

۴

۱۵

تکمیل پارک بزرگ کوت عبداله

۵,۲۵۱,۷۸۷,۳۳۳

۰

 

 

x

۱۵

۰

۵

۱۶

احداث پارک و فضای سبز ساحلی  (5 هکتاری) ( حاکریزی با خاک نباتی)

۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۲۷,۲۷۸,۵۹۱

 

 

x

۱۵

۱۰۰

۵

۱۷

احداث پارک محله ای کوی اسلا م آباد شرقی

۹۴۹,۱۳۹,۷۹۸

۷۲۰,۴۵۱,۴۲۸

 

 

x

۱۲

۱۰۰

۵

۱۸

احداث پارک محله ای کوی مشعلی

۲۹۶,۸۷۵,۰۰۰

۱۸۳,۴۳۳,۳۲۳

 

 

x

۱۰

۱۰۰

۵

۱۹

چمن کاری به صورت پراکنده درسطح منطقه

۷۵۴,۳۰۰,۰۰۰

۵۹۲,۸۳۴,۲۰۰

 

 

x

۸

۱۰۰

۵

۲۰

تکمیل  و توسعه شبکه آب خام

۲,۱۱۲,۶۴۸,۶۱۸

۱,۶۴۶,۰۳۱,۶۳۱

 

 

x

۶

۱۰۰

۵

۲۱

احداث شبکه زهکشی میدان مهدیس

۱۶۲,۰۶۷,۶۰۰

۰

 

 

x

۱۰

۱۰۰

۵

۲۲

بهسازی و توسعه شبکه آب خام مسیر خرمشهر

۱,۰۲۰,۱۸۰,۷۷۹

۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰

 

 

x

۷

۱۰۰

۶

۲۳

بهسازی پارک لاله

۲,۲۱۲,۶۴۸,۷۶۷

۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

x

۱۱

۱۰۰

۷

۲۴

احداث پارکهای محله ای224 واحد سپیدار

۳,۴۹۳,۱۱۶,۹۱۶

۳,۴۹۳,۱۱۶,۹۱۶

 

 

x

۱۳

۱۰۰

۷

۲۵

احداث فضای سبز کوی خالدی

۹۰۷,۵۵۰,۵۲۷

۶۰۰,۲۵۴,۱۲۰

 

 

x

۱۲

۱۰۰

۷

۲۶

اجرای شبکه آب خام فضای سبز

۱,۰۵۹,۸۳۹,۱۷۵

۳۵۷,۵۰۱,۹۰۲

 

 

x

۹

۷۰

۷

۲۷

برچیدن جداول فرسوده و جدولگذاری

۱,۷۲۴,۷۳۲,۵۹۵

741,648,661

 

 

x

۶

۸۰

۸

۲۸

احداث پارک ارمغان (فازاول)

۳,۸۳۹,۰۱۷,۶۴۹

۲,۲۳۴,۲۲۱,۲۸۶

 

 

x

۱۵

۱۰۰

۸

۲۹

تکمیل پارک سوسن

۳,۵۴۴,۵۸۳,۹۶۹

۳,۷۲۱,۸۱۳,۱۶۷

 

 

x

۱۲

۱۰۰

۸

۳۰

خاکریزی خاک نباتي درسطح منطقه

۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۲,۷۹۸,۲۵۰,۰۰۰

 

 

x

۱۱

۱۰۰

۸

۳۱

تکمیل و بهسازی و توسعه شبكه آب خام

۳,۴۵۷,۹۳۵,۱۹۶

۲,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰

 

 

x

۱۰

۱۰۰

۸

۳۲

چمن کاری انتهای بلوار شهید فهمیده (روبروی  سازمان پارک ها)

۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰

 

 

x

۸

۱۰۰

۱

۳۳

احداث پارک لاله کیانشهر

۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۲,۴۱۸,۸۷۲,۳۸۷

 

 

x

۱۶

۹۵

۲

۳۴

احداث پارک ساحل غربی جنب  پل لوله

۱,۷۹۵,۶۱۵,۰۰۰

۴۵۰,۷۹۰,۹۳۵

 

 

x

۱۴

۱۰۰

۲

۳۵

بهسازی ایستگاههای آب خام

۲,۲۹۸,۵۵۹,۲۵۰

۱,۶۹۸,۸۷۲,۱۷۶

 

 

x

۸

۱۰۰

۲

۳۶

ترمیم خطوط GRP جهت انتقال آب از ایستگاه دغاغله

۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۱۱۰,۱۹۰,۷۹۲

 

 

x

۱۲

۶۵

۲

۳۷

تکمیل پارک کوی آغاجاری

۷۵۲,۵۲۱,۱۵۸

۰

 

 

x

۱۰

۹۰

۳

۳۸

تکمیل پارک کوی نیرو

۱,۹۰۳,۴۶۳,۰۱۸

۸۰۴,۶۶۳,۸۹۴

 

 

x

۱۳

۱۰۰

۳